Hotărârea Nr. 52 din 08.10.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25043 (4380) Telciu cu nr. top 97 «Gradina in intravilan» in suprafata de 4235 m2 in favoarea Comunei Telciu, pentru amenajare teren de fotbal.

Consiliul local Telciu , Judetul Bistrita-Nasaud , intrunit in sedinta ordinara în data de 8.10 .2009 in prezenta a 15 consilieri

Având in vedere ;

 • Oferta facuta de catre domnul Pop Iacob Tiberiu , imputernicit prin procuri speciale de catre frati , domiciliat in Cluj -Napoca , str. Garibaldi, nr.11 , înregistrată cu nr4278 din 6.10 .2009 , prin care ofera spre vinzare terenul inscris in C.F nr 25043(4380) cu top 97,
 • Expunere de motive a d-lui primar Sever Muresan inregistrat cu nr. 2531 din 28.07.2009 prin care arata ca este necesar a se cumpara teren pentru amenajare teren de fotbal.
 • Extras de Carte Funciara cu nr 25043(4380) cu nr. top 97 avand ca proprietar tabular asupra terenului pe d-l Pop Emil-Leandru ,Pop Iacob-Tiberiu si Antonovici Felicia ;
 • Raport de expertiza tehnica intocmit de expert Rus Ioan inregistrat la primaria comunei Telciu cu nr.4273 din 5.10.2009.
 • Raportul de evaluare pentru proprietati imobiliare intocmit de expert ing. Maria Tuturuga si inregistrat la Primaria Telciu cu nr .4199 din 29.09.2009 .
 • Procesul-verbal din data de 6.10.2009 si inregistrat la Primaria Telciu cu nr 4292 din 6.10.2009 prin care comisia de negociere respectiv » Comisia numita de catre Consiliul local Telciu » a negociat pretul de vinzare a imobilulului inscris in C.F nr.25043( 4380) cu nr. Top 97 cu proprietarul tabular  ;
 • Prevederile Hotaririi Consiliului local Telciu nr 14 /.2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Telciu pentru 2009 , cap “Investitii” cap 70.02- alte activitati de gospodarire comunala.
 • Raportul favorabil  al Comisiei de buget-finante, din cadrul Consiliului local Telciu inregistrat cu nr .4298din 6.10.2009.
 • Raportul favorabil al comisiei de silvicultura si agricultura din cadrul Consiliului local Telciu inregistrat cu nr 4299 din 6.10.2009 ;
 • Raportul favorabil al comisiei de invatamint , cultura, culte inregistrat cu nr. 4320 din 7.10.2009.
 • Prevederile art 6 alin 1 si 2 din Legea nr 53/2003 privind transparenta in administratia publica locala ;
 • Prevederile art. 4,art.20(e), (h),(i), art.22(1), art.41, art.46, art. 49(l) si art 54(l),(3),(4),(5) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.36(2), (5) art.45 (3) art.49, din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locală, republicată;

H O T A R A S T E

Art 1. Se aproba cumpărarea terenului inscris in C.F nr.25043( 4380 ) Telciu cu nr. top. 97 “  arabil “ in suprafata de 4235 mp avind ca proprietar pe Pop Emil - Leandru, Pop Iacob Tiberiu si Antonovici Felicia pentru amenajare teren de fotbal in comuna Telciu , imobil care va fi inscris in domeniul public al comunei Telciu, judetul Bistrita-Nasaud.

Art 2. Pretul de cumparare a imobilului inscris in C.F.25043( 4380) cu nr. top 97 Telciu in suprafata de 4235 mp este de 60.000 lei , suma care va fi achitata integral la data incheierii contractului de vinzare-cumparare de la Cap “Investitii” 70.02 – alte activitati de gospodarire comunala..

Art 3. In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotariri se va incheia contractul de vindere-cumparare.

Art 4. Se imputerniceste primarul comunei Telciu sa incheie contractul de vindere-cumparare in forma autentica la notarul public.

Art 5 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza primarul comunei Telciu si proprietarul terenului.

Art.6. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de 13 voturi “ pentru “ .

Art 7. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Telciu cu:

 • Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud ;
 • Primarul comunei Telciu
 • Pop Iacob Tiberiu,
 • Antonovici Felicia
 • Pop Emil - Leandru
 • Notariatul public Nasaud
 • Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Bistrita-Nasaud

Presedinte de sedinta
Dobricean Victor

Contrasemneaza secretar  
Danciu Emilia

AtaşamentMărime
Hotararea CL nr. 52 din 08.10.20091.76 MO