Hotărârea Nr. 53 din 05.11.2009

Emis de: 
Consiliul Local Telciu

Privind modificarea si completarea Hotaririi nr. 53 /2009 stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul 2010, în comuna Telciu

Consiliul local al comunei Telciu , judetul Bistrita-Nasaud intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.12.2009 in prezenta a 15 consilieri,

Având în vedere,

Expunerea de motive al primarului comunei Telciu inregistrat cu nr.5292 din 15.12.2009 prin care propune impozitele si taxele locale pentru anul 2010.

Raportul compartiment urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primariei comunei Telciu cu nr. 5293 din 15.12.2009.

 • Adresa nr. lll/B/ 18537 din 26.09.2009 al Institutiei Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud, înregistrată la Primăria Telciu cu nr. 4265 / 15.10.2009. privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2010

 • Raport al contabilului primariei comunei Telciu cu nr.5292 din 15.12.2009.

 • Procesul verbal de afişaj cu nr.4580 din 20.10.2009;

 • Procesul verbal de ridicare a afişajului cu nr. 4039 din 28.09.2005;

 • Raportul de avizare al comisiei de buget-finante, juridic si de disciplina cu nr.4679 din 29.10.2009.

 • Raportul de avizare al comisiei de agricultura si silvicultura cu nr.4680 din 29.10.2009.

 • Raportul de avizare al comisiei de invatamint, cultura, culte cu nr.4681 din 29.10.2009.

 • Prevederile Hotaririi Consiliului local al comunei Telciu cu nr.58/2009 privind zonarea intravilanului si extravilanului comunei Telciu incepind cu anul 2010.

 • Prevederile titlului lX, art. 247- 297 din Legea nr.571 /2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Prevederile art 4 si 6 din Legea nr. 52 /2003 privind transparenţa în administraţia publică locală,

 • Prevederile art 178 alin 3 din OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

 • Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

 • Prevederile Hotaririi Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.573/2003 privind Codul Fiscal , cu modificatrile si completarile ulterioare;

 • Prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice cu modificarile si completarile ulterioare;;

 • Prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 956 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepind cu anul fiscal 2010.

 • Prevederile Hotaririi Guvernului nr 610 din 4 iulie 2005 privind completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal;; .

 • In temeiul art. 36 alin.1,2 lit „ b”,art. 36 alin 4 lit c si art.45 alin.2 lit c din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E

 

ART. 1. Se modifica si se completeaza Hotarirea consiliului local al comunei Telciu cu nr. 53/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul 2010 in comuna Telciu , conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anxele nr.1-12 fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2. Pentru plata cu anticipatie pina la data de 31 martie 2010 a impozitului ,taxei pe teren si a impozitului pe mijloacelor de transport datorate pe intregul an de contribuabili , persoane fizice si juridice se acorda o bonificatie de 10%.

 

Art. 3. Prezenta hotarire se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru anul 2010 si intra in vigoare incepind cu data de 1.01.2010.

ART. 4 Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei;

Art. 5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza primarul comunei Telciu si serviciul contabilitate din cadrul primariei comunei telciu.

ART.7 Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului cu

 1. Institutia Prefectului judeţului Bistrita - Năsăud
 2. Serviciul financiar -contabil din cadrul Primăriei Telciu,
 3. 3.Primarul comunei Telciu.

 

Presedinte de sedinta
Dobricean Victor

Contrasemneaza secretar
Danciu Emilia 

Nr.53 din 5.11.2009
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un numar de 13 voturi „pentru”.

 

 

AtaşamentMărime
hotarare impozite si taxe 2010.pdf36.95 KB