Hotărârea Nr. 55 din 05.11.2009

 Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25041 provenita din conversia C.F. nr. 49 Telciu cu nr. top 96/1/b/3 «altele» in suprafata de 843 m2 in favoarea comunei Telciu pentru amenajare teren de fotbal.

Consiliul local al comunei Telciu , judetul Bistrita-Nasaud , intrunit in sedinta ordinara în data de 5.11 .2009 in prezenta a 13 consilieri

Având in vedere ;

 • Oferta facuta de catre doamna Filip Maria si Pupeza Maria- Valeria , domiciliate in Telciu , nr.838 înregistrată cu nr 2392 din 14.07 .2009;
 • Expunere de motive a d-lui primar Sever Muresan inregistrat cu nr. 4661 din 28.10.2009 prin care arata ca este necesar a se cumpara teren pentru amenajare teren de fotbal.
 • Extras de Carte Funciara cu nr 25041 cu nr. top 96/1/b/3 avand ca proprietar tabular asupra terenului pe d-na Filip Maria si Pupeza Maria-Valeria.
 • Raport de expertiza tehnica intocmit de expert Berende Login inregistrat la primaria comunei Telciu cu nr 4706 din 30.10.2009.
 • Raportul de evaluare pentru proprietati imobiliare intocmit de expert ing. Maria Tuturuga si inregistrat la Primaria Telciu cu nr .4706  din 30.10.2009 .
 • Procesul-verbal din data de 3.11.2009 si inregistrat la Primaria Telciu cu nr 4734 din 3.11.2009 prin care comisia de negociere respectiv » Comisia numita de catre Consiliul local Telciu » a negociat pretul de vinzare a imobilulului inscris in C.F nr 25041 cu nr. top 96/1/b/3 cu proprietarul tabular;
 • Prevederile Hotaririi Consiliului local Telciu nr 14 /2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Telciu pentru 2009 , cap “Investitii” cap 70.02- alte activitati de gospodarire comunala.
 • Raportul favorabil al Comisiei de buget-finante, din cadrul Consiliului local Telciu inregistrat cu nr .4735din 3.11.2009.
 • Raportul favorabil al comisiei de silvicultura si agricultura din cadrul Consiliului local Telciu inregistrat cu nr 4736 din 3.11.2009
 • Raportul favorabil al comisiei de invatamint , cultura, culte inregistrat cu nr. 4737 din 3.11.2009.
 • Prevederile art 6 alin 1 si 2 din Legea nr 53/2003 privind transparenta in administratia publica locala;
 • Prevederile art. 4,art.20(e), (h),(i), art.22(1), art.41, art.46, art. 49(l) si art 54(l),(3),(4),(5) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.36(2), (5) art.45 (3) art.49, din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locală, republicată;

H O T A R A S T E

 

Art 1. Se aproba cumpărarea terenului inscris in C.F nr 25041 Telciu cu nr. top. 96/1/b/3 “ altele “ in suprafata de 843 mp avind ca proprietar tabular pe Filip Maria si fiica Pupeza Maria- Valeria pentru amenajare teren de fotbal in comuna Telciu , imobil care va fi inscris in domeniul public al comunei Telciu, judetul Bistrita-Nasaud.

Art 2.Pretul de cumparare a imobilului inscris in C.F 25041 cu nr. top 96/1/b/3 Telciu in suprafata de 843 mp este de 15.000 lei , suma care va fi achitata integral la data incheierii contractului de vinzare-cumparare de la Cap “Investitii” 70.02 – alte activitati de gospodarire comunala..

Art 3.In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotariri se va incheia contractul de vindere-cumparare.

Art 4. Se imputerniceste primarul comunei Telciu sa incheie contractul de vindere-cumparare in forma autentica la notarul public.

Art 5 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza primarul comunei Telciu si proprietarul terenului.

Art.6. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de 15 voturi “ pentru “ .

Art 7.Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Telciu cu:

 • Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud ;
 • Primarul comunei Telciu
 • Filip Maria
 • Pupeza Maria -Valeria
 • Notar Oltean Cristina, Telciu
 • Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Bistrita-Nasaud

Presedinte de sedinta
Dobricean Victor

Contrasemneaza secretar
Danciu Emilia

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un numar de 12 voturi “pentru” si 1 “impotriva”.

 

AtaşamentMărime
Hotararea CL nr. 55 din 05.11.20091.88 MO