Obiective de investiții

 1. Obiectivele de investitii finalizate in comuna Telciu, in perioada 2009-2010:
  • REABILITARE DISPENSAR UMAN;
 2. Obiectivele de investitii a caror lucrari urmeaza a fi incheiate in anul 2011:
  • CONSTRUIRE SALA DE SPORT;
  • REABILITARE GRUP SCOLAR TELCIU I SI II;
  • AMENAJARE SALA DE FESTIVITATI;
 3. Obiectivele de investitii care se deruleaza, cu termene viitoare de punere in functiune:
  • ASFALTARE DC 1, TELCIU-TELCISOR, KM 0+000-5+000;
  • PROIECT INTEGRAT IN COMUNA TELCIU;
  • DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA TELCIU;
  • INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA TELCIU