Hotărâre

2010-1-29
Hotarare buget ocolul silc telciu 2009.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Consiliul local al comunei Telciu, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.06.2009 in prezenta a 14 consilieri;

Avand in vedere :

 • Raportul Sefului Ocolului silvic Telciu cu nr.228 din 9.06.2009 inregistrat la primaria comunei Telciu cu nr.1981 din 11.06.2009 prin care propune adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al ocolului silvic Telciu R.A pentru anul 2009
 • Procesul-verbal nr. 1831 din 1.06.2009 de afisare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Ocolului silvic comunal al comunei Telciu R.A pe anul 2009, la sediul Primariei Telciu, strada Principala nr.744B ;
 • Expunerea de motive nr.2010 din 12.06.2009 a primarului comunei Telciu privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului silvic comunal R.A pe anul 2009
 • Procesul-verbal nr.2 din 9.06.2009 intocmit in Consiliul de administratie al Ocolului silvic Telciu privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului silvic comunal Telciu R.A pentru anul 2009.
 • Raportul favorabil nr 2045 din 15.06.2009 ale comisiei de buget –finante, juridica si de disciplina, dezvoltare economica, administrarea domeniului public al comunei
 • Raportul favorabil al comisiei de agricultura si silvicultura cu nr2065. din 16.06.2009
 • Raportul favorabil al comisiei de invatamint, cultura, culte cu nr.2065 din 16.06.2009;

In conformitate cu :

 • prevederile Hotararii Consiliului local nr.6 din 9.03.2009 privind infiintarea Regiei autonome de interes local-Ocol silvic comunal Telciu R.A.
 • prevederile art. 19(1),art.20(1) lit.a, art.25,art.26,art.32(1),(2), art.33(1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 si art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • prevederile art.3, art.4, art.6, art.8, art.9, art.19, si art.20 din Legea bugetului de stat pe anul 2009 cu nr. 18/2009 ;

In temeiul prevederilor art.36(2) lit.b,(4) lit.a, art.45(2) lit.a(4), art.63(1) lit.c,(4) lit.a si b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Ocolului silcvic comunal Telciu R.A pe anul 2009, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2 – Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisaj la sediul consiliului local si se publica in Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud;

Art.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Sefului Ocolului silvic Telciu , D-l Pupeza Luca.

Art.4 – Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi „pentru”.

Art. 5 – Prezenta hotarire va comunica prin grija secretarului comunei cu :

 • Primarul comunei Telciu
 • Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud
 • Institutia Prefectului – judetul Bistrita-Nasaud
 • Ocolul silvic comunal Telciu R.A

Presedinte de sedinta,
Cordos Gheorghe

Contrasemneaza
Secretar, Danciu Emilia