Hotărâre

2010-1-29
hotarire plan urbanistic general.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Consiliul local Telciu intrunit in sedinta ordinara a Consiliului local Telciu in data de 30.03.2006 in prezenta a 15 consilieri prezenti;

Avind in vedere;

 • Adresa Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud cu nr V/2064 /AP din 17.02.2006 prin care se solicita modificarea si completarea Hotaririi nr 4/2006 ca fiind nelegala;
 • Raportul compartimentului pentru urbanism si amenajarea teritoriului inregistrat la Primaria Telciu cu nr 243 din 23.01.2006
 • Avizul favorabil al Comisiei pentru buget-finante , dezvoltare economica , juridic , administrarea domeniului public cu nr 319 din 23.01.2006;
 • Avizul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud cu nr ______ /2006, Directia de Urbanism si Amenajarea teritoriului;
 • Prevederile art 25 alin 1 art 45 lit „a”, art 46 alin 1 , art 50, art 51 alin 2 , art 53, art 54 alin 2 si art 56 alin 1, art 58 , art 60 si Anexa nr 1 , pct 7 lit B din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • Prevederrile Legii nr 18/1991 republicata in 1998 ;, a Legii nr 1/2000 si a Legii nr 247/2005 privind fondul funciar;
 • Prevederile Hotaririi Guvernului nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 • Prevederile art 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta in administratia publica locala;
 • Prevederile Legii nr 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;
 • Prevederile Legii nr 7/1996 privind cadastrul imobiliar si publicitatii imobiliare;
 • Prevederile art 21 alin 2 din lege si art 28 alin 1 si alin 3 lit „a” din Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Prevederile art 10 din Legea nr 50/1991 , republicata si modificata prin Legea nr 401/2003 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor Prevederile Hotaririi Consiliului local Telciu nr 27 din 19.09.2001 privind aprobarea PUG-lui comunei Telciu;

In temeiul dispozitiilor art 38 alin 2 lit c si k si art 46 alin 2 din Legea nr 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

H O T A R A S T E

Art 1.Se aproba Planul Urbanistic General al Comunei Telciu prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire., valabil pentru perioada cuprinsa intre anii 2006- 2011 .

Art 2. Cheltuielile necesare pentru actualizarea si eventualele modificari ale Planului Urbanistic General al Comunei Telciu sunt prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Telciu pentru anul 2006.

Art 3. Se modifica si se completeaza Hotarirea nr 4/2006 a Consiliului local Telciu privind „ Aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Telciu.

Art 4.Planul Urbanistic General al comunei Telciu aprobat prin prezenta hotarire modifica si completeaza datele din PUG-ul aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr 27/2001.

Art 5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza primarul comunei Telciu , Muresan Sever si compartimentul urbanism din cadrul Consiliului Local Telciu.

Art 6. Prezenta hotarire se comunica prin grija secretarului comunei Telciu cu:

 • Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud
 • Compartimentul urbanism din cadrul Consiliului local Telciu;
 • Consiliul Judetean , Directia de Urbanism si amenajarea teritoriului;

Presedinte de sedinta
Pupeza Pavel

Contrasemneaza,
secretar  Danciu Emilia

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un numar de 15 voturi „pentru”.