Hotărârea Nr. 2 din 21.01.2010

2010-1-29
Hotarire acord majorarea capital Aquabis.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Consiliul local Telciu intrunit in sedinta ordinara in data de 21.01.2010 in prezenta a 15 consilieri;

Avind in vedere:

 • Expunerea de motive a primarului comunei Telciu , judetul Bistrita-Nasaud inregistrata cu nr171 din 18.01.2010;
 • Raportul secretarului comunei Telciu inregistrat cu nr 172 din 18.01.2010
 • Raportul cu nr 173 din 18.01.2010 al Comisiei de buget.-finante, administrarea domeniului public, juridic, dezvoltare economica ;
 • Prevederile art 10 alin 5 din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
 • Prevederile Legii nr 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Prevederile art 35 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice localee , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile Hotaririi Consiliului local nr 64/2007 privind asocierea Comunei Telciu in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Bistrita-Nasaud pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare Prevederile art 4 si 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta in administratia publica locala

In temeiul art 17 , art 36 alin 2 lit” a „si alin 3 lit c , art 45 alin 3 din Legea nr 215/2001 privind Administratia publica locala , republicata;

H O T A R A S T E

Art 1. Se aproba „Acord” de catre Consiliul local al comunei Telciu privind majorarea capitalului social al societatii comerciale AQUABIS Bistrita-Nasaud , societate pe actiuni, persoana juridica romana , cu sediul in Romania, loc. Bistrita , str. Parcului , nr 1 , cod 420035 prin varsarea in numerar a sumei de 1.350.000 lei de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.

Art 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza primarul comunei Telciu si viceprimarul comunei Telciu.

Art 3. Prezenta hotarire se cmunica prin grija secretarului comunei Telciu cu:

 • Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud;
 • Consiliul judetean Bistrita-Nasaud
 • rimarul Comunei Telciu
 • S.A AQuabis Bistrita-Nasaud;

Presedinte de sedinta
___________ 

Contrasemneaza
secretar Danciu Emilia

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un numar de 15 voturi „pentru”.