Hotărârea Nr. 57 din 10.12.2009

2010-1-29
Hotarare buget 2009 rectificare 5 a bugetului 2009.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Consiliul local al comunei Telciu, intrunit in sedinta ordinara in data de 10.12.2009 in prezenta a 13 consilieri,

Avand in vedere :

 • Adresa DGFPCFS BISTRITA-NASAUD cu nr22573/27.11.2009 privind sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
 • Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , sectiunea a 4-a executia bugetara art.49 , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Procesul-verbal nr. 5053 din 27.11.2009 de afisare a bugetului local de venituri si cheltuieli rectificat IV al comunei pe anul 2009, la sediul Primariei Telciu, strada Principala nr.744B ;
 • Expunerea de motive nr 5110 din 4.12.2009 a Primarului comunei Telciu privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat V al comunei pe anul 2009 ;
 • Raportul nr. 5098 din 3.12.2009 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat IV al comunei pe anul 2009 ;
 • Raportul de avizare al comisiei de buget – finante, juridic si de disciplina cu nr. 5132/7.12.2009

In conformitate cu :

 • prevederile Hotararii Consiliului local nr. 41 din 2008 privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2009 ;
 • prevederile art. 19(1),art.20(1) lit.a, art.25,art.26,art.32(1),(2), art.33(1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 si art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • prevederile art.3, art.4, art.6, art.8, art.9, art.19, si art.20 din Legea bugetului de stat pe anul 2009 cu nr. 18/2009 ;

In temeiul prevederilor art.36(2) lit.b,(4) lit.a, art.45(2) lit.a(4), art.63(1) lit.c,(4) lit.a si b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba bugetul general de venituri si cheltuieli rectificat V al comunei Telciu pe anul 2009, in suma de 13.637 mii lei conform anexei nr.1 (formular cod 11);

Denumirea indicatorilor

 

Cod
rand
Buget rectificat III Influente
+/-
Buget final
A. Total venituri 01 8.877 23 8.900
- venituri curente 02 6.997 23 7.020
- subventii 20 1.880 0  
B. Total cheltuieli 24 8.877 23 8.900
- cheltuieli personal 26 3.641 0 3.641
- bunuri si servicii 27 2000 7 2.007
- transferuri 31 11 0 11
- asistenta sociala 34 630 0 630
- alte cheltuieli 35 100 0 116
-active nefinanciare 37 2.495 0 2.495

Art.2 – Se aproba bugetul local rectificat V la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, conform anexei nr.2,(formular cod 11/01);

Art.3 - Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate din venituri proprii rectificat IV pe anul 2009, conform anexei nr.3,(formular cod 11/02);

Art.4 – Se aproba veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local rectificat IV pe anul 2009, conform anexei nr.4(formular cod 11/05);

Art.5 – Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, pe articole si aliniate pentru fiecare capitol si subcapitol din bugetele prevazute la art. 2 – 4 din prezenta hotarare conform anexei nr.5,(formular cod 14)

Art.6 – Se aproba programul de investitii publice pe anul 2009 pentru fiecare din bugetele prevazute la art.2 – 5 din prezenta hotarare conform anexei nr.6 (formular cod 14);

Art.7 – Anexele nr. 1-6 fac parte din prezenta hotarare.

Art.8 – Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisaj la sediul consiliului local si se publica in Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud;

Art.9 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Telciu;

Art.10 – Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, si 0 abtineri din 13 consilieri prezenti.

Art.11 – Secretarul comunei Telciu va comunica prezenta hotarare cu :

 • Primarul comunei Telciu
 • Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud
 • Institutia Prefectului – judetul Bistrita-Nasaud

Presedinte de sedinta,
Dobricean Victor

Contrasemneaza 
Secretar, Danciu Emilia