Hotărârea Nr. 64 din 10.12.2007

2010-1-29
Hotarire Asociatie intercomunitara cu judetul BN.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Consiliul local Telciu intrunit in sedinta ordinara in data de 17.12.2007 in prezenta a 12 consilieri;

Avind in vedere:

  • Expunerea de motive a primarului comunei Telciu , judetul Bistrita-Nasaud inregistrata cu nr 4660 din 3.10.2007;
  • Raportul secretarului comunei Telciu inregistrat cu nr 4693 din 4.10.2007<
  • Raportul cu nr 5628 din 29.11.2007 al Comisiei de buget.-finante, administrarea domeniului public, juridic, dezvoltare economica ;
  • Procesul verbal de afisare a proiectului de hotarire privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare a Judetului Bistrita-Nasaud , inregistrat cu nr 4712 din 8.10.2007
  • Procesul-verbal de dezafisare a proiectului de hotarire privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare a Judetului Bistrita-nasaud,, inregistrat cu nr 5572 din 26.11.2007
  • Prevederile Legii nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice Prevederile Legii nr 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
  • Prevederile art 4 si 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta in administratia publica locala

In temeiul art 17 , art 36 alin 2 lit” a „si alin 3 lit c , art 45 alin 3 din Legea nr 215/2001 privind Administratia publica locala , republicata;

H O T A R A S T E

Art 1. Se aproba participarea comunei Telciu , prin Consiliul local Telciu cu capital , in conditiile legii la societatea comerciala AQUABIS Bistrita-Nasaud , societate pe actiuni, persoana juridica romana , cu sediul in Romania, loc. Bistrita , str. Parcului , nr 1 , cod 420035 avind un capital initial de 1.520.400 Ron.

Art 2. Se accepta Actul Constitutiv al societatii pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Bistrita-Nasaud in forma prevazuta in Anaxa nr 2 la prezenta hotarire.

Art 3. Patrimoniul si valoarea contributiei se va stabili ulterior prin hotarirea Consiliului local Telciu .

Se aproba participarea Consiliului local Telciu la patrimoniul initial al Asociatiei cu o contributie in numerar in valoare de 1500 lei.

Art 5. Se imputerniceste primarul comunei Telciu , Sever Muresan , sa semneze in numele si pe seama Consiliului local Telciu , Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru serrvicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud , anexate la prezenta hotarire.

Art 6. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza primarul comunei Telciu si viceprimarul comunei Telciu.

Art 7 .Prezenta hotarire se cmunica prin grija secretarului comunei Telciu cu:

  • Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud;
  • Consiliul judetean Bistrita-Nasaud
  • Primarul Comunei Telciu

Presedinte de sedinta
Pupeza Pavel

Contrasemneaza
secretar  Danciu Emilia

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un numar de 12 voturi „pentru”.