Proces verbal de şedinţă - 06.08.2004

2010-1-28
proces-verbal-06.08.2004.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat astazi 6.08.2004 in sedinta extraordinara a Consiliului local Telciu.
La sedinta participă un numar de 12 consilieri , absentînd motivat d-nii; Puica Vasile,Gaftone Luca, Ferchi Ioan.
Pe marginea procesului - verbal de la sedinta anterioară d-na secretară solicită comentarii .
Dl. Moldovan Ovidiu arată că s-a trecut gresit în procesul - verbal partida de pe Fiad , în realitate fiind vorba despre partida de la Strâmba .
Supus spre aprobare se aprobă procesul - verbal cu un număr de 11 voturi „ pentru „.
Domnul presedinte prezintă ordinea de zi a sedintei ;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase de către Ocolul Silvic către populatie.
  2. Diverse;

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu 12 voturi „ pentrzu”.
Se prezintă proiectul de hotărâre si Regulamentul de valorificare a masei lemnoase către populatie , Consiliului local.
Se prezintă pe capitole, articole şi aliniate Regulamentul de vînzare a masei lemnoase către populaţie.
CAP 1 se aprobă cu un număr de 12 voturi „ pentru „
Dl Frijan Gheorghe arată că se pot aproba atâtea cereri de masă lemnoasă după volumul de masă lemnosă destinat vînzării; dacă nu este masă lemnoasă nu este de unde să se dea .
Dl Cordos- pentru lemnele de foc să se aprobe de către pădurari.
Dl Mutu Ioan- Consiliul local stabileste si aprobă cererile pentru populatie şi Consiliul se poate încadra la cota pentru populatie.
Dl Mărtari Ilie cere să se scoată toate partizile şi cererile si să se afiseze la primărie - gratuite si pe lei.
Dl Pop Ioan întreabă dacă pentru persoanele care stau departe au si ele obligatia de a plăti lemnul de foc.
Dl Peter Dumitru - propune ca la cetătenii cu pădure în proprietate să nu se mai dea lemne.
Dl Vila Pavel propune să se stabilească un preţ la masa lemnoasă pentru populatie , din rampă.
Dl. primar, propune ca pentru casele izolate să se dea lemnele din rampă.
Dl Moldovan Ovidiu propune să se facă o partidă pentru populatie care să fie dată în fază.
Dl Mutu Ioan arată că trebuie făcută ordine m,ai ales pentru faptul că cei care s-au descurcat au dus 200 mc iar cei necăjiti nu au primit deloc.
Dl Cordos întreabă- dacă se plăteste TVA pentru lemnul de foc.?
La al. 2 cap. 2 se introduce alin. următor;” în cazul locuintelor izolate repartizarea se face în aceleasi conditii ca si la alin. 1 cu mentiunea că masa lemnoasă se va da din cel mai apropiat canton”
La alin.3 reparizarea masei lemnoase de răsinos destinate reparatiior, construcţiilor şi anexelor gosp.
Se va face contracost în limita a maxim 10 mc. din apropiat iar pentru construcţiile noi în limita max. 30 mc. lemn în apropiat .
In fiecare caz se vor prezenta acte doveditoare - autorizatie de reparatie si de constructie. Cererile pentru persoanele nominalizate la art.3 vor fi înregistrate la secretariat si vor fi vizate de primar însotite de acte doveditoare. Periodic se vor prezenta în Consiliul local.
ART 4 va avea următorul continut; „ în caz de calamităti la propunerea executivului Consiliul local va hotărâ si aproba cantităti de masă lemnoasă pentru fiecare caz în parte.
La art.5 ; pentru culte , scoli si alte institutii din comună repartizarea masei lemnoase se va face de către Consiliul local cu respectarea legislatiei.
Se aprobă cap. 2 cu 12 voturi „ pentru „.
La cap.3 - dispozitii finale se introduce art . 2 „ orice alte hotărîri anterioare priivind repartizarea , aprobarea de masă lem,noasă pentru populatie se abrogă „.
Art.3 „ alte cazuri vor fi solutionate prin Hotărîri ale Consiliului local „
CAP DIVERSE ;
D-l primar prezinta o adresa a Prefecturii Bistrita-Nasaud prin care se solicita ajutoare pentru calamitatile naturale din luna iulie 2004.
D-l Cordos Gheorghe propune o comisie din partea executivului pentru a se ocupa de aceste donatii. Se propune din partea Consiliului local sa faca parte d-l Frijan Gheorghe si d-l Moldovan Vasile.
D-l Vila Pavel propune ca d-l primar si seful Ocolului silvic sa se ocupe de toate demersurile in instanta pentru fondul de vinatoare de pe raza comunei Telciu , de asemenea de drumurile forestiere , cladirile si anexele construite pe domeniul public al comunei Telciu si padurea de la Valea Lustii.
D-l primar mai prezinta o oferta din partea d-lui pupeza Luca Danut pentru o suprafata de 200 mp , teren pe care il afra spre vinzare comunei Telciu.
D-l Vila Pavel propune in acest sens un proiect comun din tre Primaria Telciu si d-l Pupeza Luca.
Se propune sa fie invitat d-l Pupeza