Contact

Telefon: 0263-369.004
E-mail: primariatelciubn@yahoo.com

Orar audiențe

Primar : Marti 8:00 - 11:00
Viceprimar : Luni 8:00 - 11:00
Secretar : Miercuri 8:00 - 11:00

Sever Mureşan

Primarul Comunei Telciu

Atribuţiile principale ale Primarului

 • asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;
 • asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptarea acesteia îl sesizează pe prefect;
 • consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
 • prezentarea , anual sau ori de câte ori este necesar,a informării, privind starea economică şi socială a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a informării asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 • întocmirea proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 • exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite;
 • verificarea, din oficiu sau la cerere a încasării şi cheltuirii sumelor din bugetul local şi comunicarea de îndată consiliului local a celor constatate;
 • asigurarea prevenirii şi limitării urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;
 • asigurarea ordinii publice şi a liniştii locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, agenţilor de pază, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
 • ia măsuri de înterzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
 • asigură prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;
 • îndeplinirea funcţiei de ofiţer de stare civilă;
 • exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară