Proces verbal de şedinţă - 10.09.2004

2010-1-28
proces-verbal-10.09.2004.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat astazi 10.09.2004 in sedinta extraordinara a Consiliului local Telciu.
La sedinta participa un numar de 12 consilieri , absenti fiind d-nii Ferchi Ioan , Pop Ioan si Gaftone Luca.
Presedinte de sedinta in ordine alfabetica a fost desemnat d-l Martari Ilie.

Pe marginea procesului-verbal de la sedinta anterioara d-na secretara da cuvântul d-nilor consilieri pentru comentarii.
Nefiind comentarii se supune spre aprobare procesul-verbal de la sedinta anterioara si se voteaza cu un numar de 12 voturi „pentru”.

D-l presedinte de sedinta prezinta Ordinea de zi a sedintei:

  1. Proiect de hotarire privind modificarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase de catre Ocolul Silvic Telciu pentru populatie si stabilirea preturilor afrente;

Se supune spre aprobare Ordinea de zi a sedintei si se voteaza cu un numar de 12 voturi.

D-l primar Muresan Sever , initiatorul proiectului de hotarire prezinta Consiliului local motivatia pentru care a propus modificarea Regulamentului , aratând ca sunt probleme cu lemnul de foc. Astfel propune sa se gaseasca o solutie pentru a fi ajutati oamenii comunei mai ales cei care locuiesc in zone greu accesibile.
D-l primar, Muresan Sever prezinta propunerile pe care dînsul le-a facut la Cap ll din Regulament.
Pe marginea proiectului de hotarire d-l presedinte de sedinta da cuvintul d-lor consilieri la discutii.
D-l Pupeza Pavel arata ca ar fi bine ca aprobarea masei lemnoase pentru incalzirea locuintei sa se faca de catre titularul cantonului si nu de catre primar. Mai propune sa se dea lemn fară a fi conditionat de acea autorizatie de reparatii sau de constructii.
D-l Mutu Ioan arata ca daca tot se da la titularul de canton aprobarea atunci sa fie niste evidente clare. Mai arata ca daca este lemn de foc atunci nu poate fi si lemn de lucru.
Dă raspuns d-l Pupeza Luca , Seful de Ocol că oricum va apare 17% si lemn de lucru pe lingă lemnul de foc. Se face sortare între lemnul de lucru si lemnul de foc, la 20 mc lemn de foc va rezulta 2 mc lemn de lucru.
Domnul Moldavan Vasile arată că cetăţenii sunt necăjiti şi doresc reducerea preturilor atît la lemnul de foc precum si scăderea taxelor si impozitelor locale.
Domnul Vila Pavel propune ca aprobarea masei lemnoase , respectiv lemnul de foc să se dea la seful de district. , si arată că la art.1 trebuie completat „ pentru alte necesităti gospodăresti se va aproba masă lemnoasă în limita a 5 mc. Lemn foioase - răsinoase din apropiat.
Se aprobă cu 12 voturi „ pentru”.

Domnul Vila mai propune ca aprobarea de lemn să se facă pe bază de bonuri eliberate de primărie.
Domnul Cordos Gheorghe menţionează că dacă sunt preţuri mari la lemn . lemnul va rămîne în rampă. Referitor la impozite care sunt datorate fată de stat propune să nu se elibereze adeverinte pînă nu se plătesc taxele.
Domnul Pupeză Pavel propune ca pentru elevii care stau în gazdă la oras sau în altă localitate să se găsească o modalitate de a putea aproviziona cu lemn de foc.
Se propune varianta , alin. 9 din Regulamentul de vînzare a masei lemnoase să aibă următorul cuprins „ pentru persoanele din alte localităti aprobarea masei lemnoase destinată încălzirii locuintei se va face de către seful de ocol” .
Cu un număr de 12 voturi „ pentru „ se aprobă Regulamentul de vînzare a masei lemnose către populatie , anexa nr. 1 modificat.

Seful de ocol prezintă propuneri pentru preturile de vînzare a masei lemnose către populatie.
Domnul Mutu Ioan arată că preturile sunt avantajoase pentru populatie, dar propune să nu se aprobe vînzarea de cereri aprobate.
Domnul Cordos Gh. propune reducerea sumei pentru lemnul de foc de la 200.000 la 150.000 lei.
Se supune spre aprobare propunerea si este aprobată cu 10 voturi pentru.

Se aprobă anexa nr. 2 cu 11 voturi pentru.

Seful de ocol prezintă anexa nr. 3 - preturi din apropiat la populatie.
Se mai propune un punct r-- nr.9 „ lemn foc în afara localitătii „ - 700 . 000 lei mc.
Se aprobă anexa nr. 3 cu 12 voturi pentru.

Seful de ocol prezintă anexa nr. 4 - ăpreturi la masa lemnoasă în depozit - fără TVA-
Se aprobă cu 12 voturi „ pentru”.

Seful de ocol prezintă anexa nr.5 - preturi la masa lemnosă în faze - fără TVA , care se aprobă cu 12 voturi pentru

In continuare seful OS T. Prezintă o listă de partizi care urmează să fie scoase la licitatie
D-na secretară mentionează că pentru aceste partizi este nevoie de un raport a sefului de ocol în baza căruia este necesar si proiect de hotărâre, dar aceste documente nu sunt înregistrate la Primărie Seful de ocol arată că aceste partizi au fost cuprinse si specificate în volumul de masă lemnoasă aprobat la începutul anului 2004..
Se supun spre aprobare partizile si se aprobă cu 11 voturi .

Seful de ocol întreabă ce se va face cu parizile lichidate în proportie de 30%?
Domnul primar propune o inventariere a partizilor nelichidate si scoaterea la licitatie după noul regulament.
Se prezintă o sesizare a SC merisor că la Bichigiu , în urma exploatării nu rezultă 600 mc masă lemnoasă. Partida a fost de 3000 mc lemn si a fost verificată de ITRSC Bistrita.
Domnul Mărtari Ilie propune inventarierea cioatelor pentru a se recalcula cantitatea de 3000 mc.
Domnul Mutu Ioan propune ca pentru litigiul pe care Primăria Telciu îl are cu Primăria Romuli , să fie angajat un avocat , respectiv pe domnul Zăgrean. De aceeasi părere este si domnul Vila Pavel.
Consiliul local este de acord să fie angajat un jurist care să reprezinte Consiliul local Telciu. Se aprobă cu un număr de 11 voturi angajarea unui jurist.

Domnul Frijan propune să se revadă Organigrama OS Telciu si să se angajeze un inginer silvic.
Domnul Peter Dumitru propune ca în organigrama OST să fie prevăzut un specialist în drumurile forestiere.

Nemaifiind alte probleme , presedintele de sedintă declară închisă sedinta.

Presedinte de sedinţă,
Mărtari Ilie

Secretar,
Danciu Emilia