Proces verbal de şedinţă - 22.09.2004

2010-1-28
proces-verbal-22.09.2004.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Incheiat azi 22 septembrie 2004, cu ocazaia sedinţei extraordinare a Consiliului local Telciu, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat III pe anul 2004.
La sedinţă participă un număr de 12 consilieri.
Absenţi sunt domnii : Gaftone Luca , Mărtari Ilie şi Pop Ioan
Se supune la vot procesul verbal de la sedinţa anterioară , care se aprobă cu 12 voturi „ pentru „.
Presedinte de şedinţă este numit , în ordine alfabetică - domnul Moldovan Ovidiu , care prezintă ordinea de zi.

Domnul contabil Danciu Marius prezintă Proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget III pe anul 2004, astfel;

  • se majorează veniturile bugetului local cu suma de 370 mil. lei , din care :
  • pentru protecţie socială privind ajutorul social si încălzirea locuintei 200 mil. lei iar pentru învătămîntul preuniversitar- cheltuieli de personal 170 mil.lei
  • se vor diminua cheltuielile cu întretinerea străzilor, iar sumele se vor distribui pentru centrala termică de la Grupul scolar Telciu, conform proiectului de hotărâre anexat la fiecare dosar de sedinţă.

Domnul primar arată că lucrările prevăzute pentru repararea străzilor nu poat fi finalizate în această toamnă ,iar sumele să fie alocate pentru finalizarea centralei termice de la grupul scolar Telciu, mentionănd că dacă se alocă aceste sume se termină această lucrare.

Domnul Mutu Ioan întreabă de ce nu s-a făcut proiect de hotărîre la încălzire si pentru biserică.

Domnul Vila Pavel mentionează că în alte localităţi , pentru biserici este încălzire cu aeroterme , să se facă şi la noi.

Domnul Pupeză Luca arată că pentru a instala astfel de încălzire trebuie schimbată toată pardoseala.

Domnul Mutu Ioan cere să se termine şi cu Cominul cultural, iar domnul Puica Vasile propune să se facă centrală termică si la Căminul cultural.

Domnul Moldovan Vasile nu este de acord să se facă centrală termică la Cămin.

Domnul viceprimar mentionează că trebuie găsită o modalitate de încălzire a Căminului cultural că dacă nu se deteriorează lucrările făcute până acum.

Domnul primar arată că se pot recupera sobele de la scoală pentru încălzirea căminului .

Domnul Vila - să se facă drenaj în spatele căminului că altfel se distruge.

Domnul Pupeză Pavel- arată că din toate rectificările să se termine odată şi cu instalarea Ostasului Român.

Domnul Bumbu Ioan mentionează să nu se cheltuie toti banii din buget că avem nevoie si la primăvară , la care domnul contabil răspunde că la anul va fi alt buget.

Domnul Moldovan Ovidiu supune la vot Proiectul de hotărâre priivind rectiificarea bugetului III pe 2004 , care se aprobă cu 12 voturi „ pentru”.

Nemaifiind alte probleme , domnul Moldovan Ovidiu declară şednta închisă.

Presedinte de şedinţă,
Moldovan Ovidiu

Secretar,  
Danciu Emilia