R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare a serviciului public „Apă, canal, salubritate”

1/29/2010
REGULAMENT apa.pdf
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Primăria comunei Telciu organizează serviciul public „Apă, canal, salubritate” în baza O.G. 87/2001 – care stipulează cadrul pentru organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea Serviciului Public pe teritoriul comunei Telciu – şi exercită autoritatea publică asupra serviciului prin coordonarea, reglementarea, conducerea, monitorizarea şi controlarea activităţii acestuia.

Art.2. Serviciul „Apă, canal, salubritate” este un serviciu public local, autofinanţat, de gospodărire comunală care condiţionează şi asigură sănătatea populaţiei, permiţând un nivel de convieţuire civilizat, corespunzător principiilor, normelor unei societăţi moderne.
Participarea şi aportul populaţiei se înscriu în procesul de constituire al societăţii civile, care se instalează în timp îndelungat şi presupune educaţie precum şi măsuri administrative şi financiare, stimulatorii şi coercitive concomitent cu cele de degrevări şi stimulente din partea agenţiilor administraţiei publice locale.

Art.3. Serviciul public înfiinţat în baza Hotărârii consiliului local nr.____/ _____________ îşi desfăşoară activitatea în sistemul gestiunii directe pe baza prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

Art.4. Serviciul public „Apă, canal, salubritate”, parte componentă a serviciului public de gospodărire comunală, este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

 • a)protecţia sănătăţii publice;
 • b)autonomia locală şi descentralizarea;
 • c)responsabilitatea faţă de cetăţeni şi respectarea legalităţii;
 • d)conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
 • e)calitatea şi continuitatea serviciului;
 • f)tarife echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor;
 • g)administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor publici.

Art.5. Prezentul Regulament tratează modalităţile şi condiţiile în care se asigură alimentarea cu apă potabilă, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor şi a reziduurilor urbane, precum şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice.
De asemenea, se prevede modul de constatare şi de sancţionare a contribuabililor în caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

Art.6. Cuprinde prevederi referitoare la întreţinerea şi repararea sistemului de alimentare cu apă.
Acest capitol este prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Art.7. Clasificarea reziduurilor:

 • Deşeu menajer şi stradal rezultat din activităţi gospodăreşti, comerciale şi de birou, precum şi din activitatea de curăţire a căilor publice şi a pieţelor.

Art.8. Obligaţiile prestatorului de servicii:

 • a)Alimentarea cu apă potabilă de calitate a tuturor abonaţilor;
 • b)Reparaţiile sistemului de alimentare cu apă stradal se vor face gratuit, iar în cazul defecţiunilor la persoane fizice şi juridice reparaţiile se vor efectua contra cost.
 • c)În ceea ce priveşte salubrizarea, serviciul desfăşoară activităţi de colectare şi transport a deşeurilor menajere, fiind autorizaţi de consiliul local.
 • d)Colectarea reziduurilor menajere se face după un program stabilit iar transportul se face cu autobasculanta proprietate a consiliului local.

Art.9. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice:

 • Să achite lunar taxa stabilită pentru prestarea serviciilor;
 • Să-şi revizuiască instalaţiile de apă şi să-şi repare defecţiunile care produc pierderi de apă;
 • Să-şi amenajeze căminele la apă cu dublu robinet pentru a evita pierderile de apă;
 • Asociaţiile de proprietari, instituţiile, micii meseriaşi şi agenţii economici din a căror activitate rezultă deşeuri trebuie să deţină şi să utilizeze recipiente a căror capacitate să asigure colectarea deşeurilor pentru cel puţin 7 zile;
 • Să menţină în stare de curăţenie locul unde se face depozitarea temporară a recipientelor de colectare şi să scoată recipientele la calea publică, conform graficului de ridicare a deşeurilor;
 • Agenţii economici sunt obligaţi să amplaseze în fiecare unitate un coş pentru ambalaje;
 • Să încheie contract pentru colectare şi transport deşeuri cu serviciul de specialitate;
 • Ciclul de ridicare a gunoiului menajer este de 2 ori pe săptămână pentru societăţile comerciale şi asociaţii de locatari şi o dată pe săptămână pentru persoanele fizice.

Art.10. Depozitarea reziduurilor.

 • Apele reziduale vor fi dirijate în sistemul de canalizare a comunei;
 • Pentru cei care nu au acces la sistemul de canalizare, apele reziduale vor fi colectate în bazine special amenajate;
 • Este interzisă deversarea apelor reziduale în şanţuri sau rigole;
 • Deşeurile şi reziduurile urbane fără conţinut de substanţe toxice se depozitează în mod controlat numai la rampa de gunoi a comunei. Excepţie face rumeguşul care va fi depozitat în gropile proprii ale fiecărui agent economic.
 • Administratorul rampei de deşeuri este serviciul de specialitate care are obligaţia organizării activităţii, executarea amenajărilor necesare şi depozitarea controlată, avizată de organele de specialitate.
 • Consiliul local asigură întreţinerea drumurilor de acces pe rampă;
 • Serviciul de specialitate al comunei – în funcţie de posibilităţile financiare – va organiza activitatea de selectare şi recuperare a materialelor recuperabile.

Art.11. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

 • a)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către primar sau personalul împuternicit de către acesta, ofiţerii sau subofiţerii de poliţie;
 • b)Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează astfel:
  • Intervenţiile executate de persoane neautorizate la sistemul de alimentare cu apă sau la reţeaua de canalizare se sancţionează cu amendă de la 1.000.000-3.000.000 lei
  • Spălarea rufelor sau a maşinilor la pompele stradale se sancţionează cu amendă de la 500.000-1.000.000 lei;
  • Neprocurarea de pubele de gunoi de către instituţiile publice sau agenţii economici precum şi mizeria la locul de depozitare provizorie a deşeurilor se sancţionează cu amendă de 1.000.000 lei;
  • Aruncarea gunoaielor în apele curgătoare sau pe malurile acestora precum şi în afara locurilor de depozitare se sancţionează cu amendă de la 1.000.000-3.000.000 lei;
 • c) Pentru cazurile care constituie infracţiune agentul constatator poate sesiza organele de urmărire penală.

În cazul când abaterea săvârşită produce pagube, contravenientul suportă, în afara amenzii prevăzute, despăgubiri pentru daunele produse care se vor calcula la tarifele în vigoare la data constatării.

CAP. II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.12.

 • a) Viceprimar ca reprezentant al consiliului local în conformitate cu atribuţiile ce îi revin potrivit legii – păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea.
 • b) Şef serviciu
 • c) 2 muncitori

CAP. III DISPOZIŢII FINALE

Art.13. Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul local Telciu în şedinţa din data de…………..

Art.14. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare.

Art.15. Orice modificări sau complectări ce se vor aduce prezentului Regulament vor fi supuse aprobării consiliului local.