REGULAMENT de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Primăriei Comunei Telciu

1/29/2010

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art.1.Potrivit Legii nr. 215/2001, consiliul local „aprobă, la propunerea primarului, organigrama, statul de funcţii ,numărul de personal şi regulamentul de Organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate , ale instituţiilor şi serviciilor publice precum si ale regiilor autonome de interes local.

Art.2.Conform Legii nr. 215/2001 numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publce locale se face de către primar, în condiţiile legii., cu exceptia secretarului.

 • (1)Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale , pe care îl conduce şi îl controlează.
 • (2)Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale , în condiţile legii.

Art.3.Salariaţii din aparatul propriu al primăriei sunt funcţionari publici şi personal cu contract individual de munca si au drepturile şi obligaţiile prevăzute de Statutul funcţionarului public., Legea nr 53/2003 privind Codul Muncii.si Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.

Art.4.

 • (1)Prin Hotărârea nr._34_din_26.08.2004 Consiliul local Telciu a aprobat statul de funcţiuni şi organigrama aparatului, cu ajutorul căruia se îndeplinesc atribuţiile autorităţilor publice locale. Aparatul este structurat pe următoarele activităţi:
  1. secretariat-administrativ şi relaţii cu publicul, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială;
  2. amenajarea teritoriului, lucrări publice şi gospodărie comunală;
  3. contabilitate-administrativ.
  4. compartimentul serviciului public de agricultură si silvicultură
 • (2) Structura şi competenţele aparatului primăriei se stabilesc prin prezentul Regulament.
 • (3) Organigrama aparatului propriu al primăriei se aprobă de către consiliul local.

Art.5 Aparatul propriu al primăriei este coordonat de către primar, viceprimar şi secretar.

Art.6.În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, aparatul propriu al primăriei îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe lunare şi, dacă se impune, săptămânale, aprobate de către conducătorul direct.

Art.7.Aparatul propriu colaborează cu comisiile de specialitate ale consiliului local, în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege şi prin regulamentul propriu de funcţionare.

Art.8.Săptămânal şi lunar primarul, viceprimarul şi secretarul comunei vor analiza activitatea desfăşurată de aparatul propriu al primăriei şi vor stabili obiectivele ce trebuie realizate în perioada următoare.

Art.9.

 • (1)Funcţionarii din aparatul propriu al primăriei, structurat pe activităţile prevăzute la art.4 (1) din prezentul Regulament, colaborează pentru realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice din comună.
 • (2)În scopul realizării sarcinilor ce le revin, salariaţii din aparatul propriu al primăriei pot stabili relaţii cu direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean şi Prefecturii şi cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, informând primarul, viceprimarul şi, după caz, secretarul comunei, care le coordonează activitatea.

CAPITOLUL II

Art.10.Compartimentul secretariat, relaţii cu publicul, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială este coordonata de catre secretar Danciu Emilia si au urmatoarele atributii:

 • a)primeşte şi înregistrează întreaga corespondenţă adresată consiliului local;
 • b)prezintă primarului corespondenţa, cererile, reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu a putut fi dat pe loc;
 • c)organizează primirea cetăţenilor în audienţă, înregistrează problemele cu care aceştia se adresează celor care acordă audienţa şi urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu a putut fi dat pe loc, primeşte, înregistrează, expediază celor vizaţi răspunsuri şi hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi urmăreşte realizarea lor;
 • d)ţine evidenţa resurselor umane din cadrul Consiliului local Telciu şi a Carnetelor de muncă . Ţine evidenţa registrului special de evidenţă a salariaţiilor din cadrul Consiliului local Telciu.
 • e)asigură, prin afişarea la sediul primăriei şi în alte locuri stabilite de conducere, hotărâri ale consiliului local comunal, legi şi hotărâri ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezintă interes cetăţenesc;
 • f)eliberează unele certificate sau adeverinţe, cât şi copii după actele oficiale, la cererea celor îndreptăţiţi;
 • g)asigură primirea, înregistrarea şi urmăreşte soluţionarea scrisorilor adresate de cetăţeni şi comunică răspunsul;
 • h)organizează activitatea de selecţionare şi păstrare a fondului arhivistic;
 • i)răspunde de completarea şi păstrarea registrelor agricole, întocmeşte şi transmite raportări statistice cu privire la datele ce fac obiectul registrului agricol;
 • j)efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanţa datelor înscrise în registre şi existentul din teren;
 • k)răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă;
 • l)păstrează registrele cu acte de stare civilă,
 • m)întocmeşte şi trimite, la cerere, extrase pentru uzul autorităţilor publice după actele de stare civilă;
 • n)întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces şi înscrie prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul şi schimbarea numelui sau prenumelui;
 • o)întocmeşte şi trimite în termen comunicări de menţiuni la Consiliul l Judeţean şi alte consilii locale din ţară,
 • p)urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă, după completare, în termen de 30 de zile, exemplarul II, la Serviciul de stare civilă al Consiliului judeţean;
 • r)înaintează în termen buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica.,Inainteaza lunar la Directia de evidenta informatizata a persoanei buletinele decedatilor precum si extrasele pentru uzul organelor de stat de pe certificatele de nastere a nou nascutilor , in luna in curs.
 • s)copie registrele de stare civilă pierdute sau distruse, după exemplarele existente la Consiliul judeţean;
 • t)ţine evidenţa minorilor problemă, a persoanelor handicapate şi alte categorii de persoane ce necesită ocrotire;
 • u)întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la activitatea de autoritate tutelară şi stare civilă;
 • v)conlucrează cu organele de poliţie în acţiunile de identificare şi ocrotire a minorilor părăsiţi, a celor ce practică vagabondajul şi comit fapte antisociale şi prezintă propuneri comisiei judeţene pentru ocrotirea minorilor;
 • x)întocmeşte dosarele pentru acordarea de ajutoare sociale conform Legii nr. 416/2001;Intocmeste alocatii complementare si monoparentale de sustinere pentru copiii pina la 18 ani care urmeaza o forma de invatamint conform Ordonantei de Urgenta nr 105/2003., cu modificarile si compleytarile ulterioare. Intocmeste alocatii de stat pentru copiii nou nascuti si alocatii de stat .
 • z)păstrează în condiţii corespunzătoare arhiva ce priveşte activitatea de stare civilă şi autoritate tutelară.

CAPITOLUL III

Art.11.Compartimentul de amenajare a teritoriului, lucrări publice şi gospodărie comunală este coordonat de catre viceprimar d-l Peter Dumitru si realizează următoarele atribuţii:

 • a)asigură elaborarea studiilor şi proiectelor de urbanism, amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
 • b)urmăreşte realizarea investiţiilor social-culturale şi a lucrărilor publice, rezolvarea problemelor legate de activitatea energetică şi electrificarea rurală;
 • c)analizează documentaţiile prezentate, în vederea eliberării autorizaţiilor de construcţii, conform competenţei stabilite de Legea nr.50/1991, , modificată şi completată prin Legea nr.453 /2001.
 • d)urmăreşte protecţia mediului, echiparea tehnico-edilitară şi circulaţia de pe teritoriul administrativ al comunei,
 • e)organizează desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea terenurilor şi a lucrărilor de construcţii;
 • f)asigură coordonarea activităţii serviciilor publice de gospodărie comunală şi locativă,
 • g)controlează respectarea disciplinei în construcţii, a respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • h)întocmeşte programe anuale şi de perspectivă şi asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de construire, întreţinere şi modernizare a drumurilor publice de interes local;
 • i)fundamentează sursele de finanţare pentru toate lucrările de construire, reparare, întreţinere şi modernizare a drumurilor şi a lucrărilor de artă aferente drumurilor de interes comunal (poduri, podeţe, diguri şi sisteme de semnalizare);
 • j)urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice de urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii, conform competenţelor prevăzute de lege;
 • k)urmăreşte contractarea şi realizarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii precum şi recepţionarea pe teren a lucrărilor respective, prevăzute în programul propriu.

CAPITOLUL IV

Art.12.Compartimentul contabilitate-administrativ are următoarele sarcini:

 • a)întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local;
 • b)ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa cheltuielilor, prezentând periodic informări la conducerea primăriei, privind stadiul realizărilor;
 • c)analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada execuţiei şi le supune aprobării consiliului local;
 • d)conduce evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei locale, asistenţa socială, învăţământ, sănătate, ajutoare sociale, întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seamă trimestriale;
 • e)răspunde de gestionarea mijloacelor băneşti, de cheltuirea fondurilor, conform prevederilor, efectuează zilnic controlul operaţiunilor efectuate prin casierie;
 • f)urmăreşte pe bază de documente operaţiunile ce se efectuează prin bancă;
 • g)asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul comunei şi din mijloace extrabugetare cât şi pentru eliberări de materiale;
 • h)răspunde de efectuarea inventarierii mijloacelor materiale şi băneşti aflate în gestiunea consiliului ;
 • i)răspunde de administrarea sediului primăriei şi a utilităţilor din dotare; 

CAPITOLUL V ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI

Art.13.Viceprimarul comunei Telciu, domnul Peter Dumitru , este subordonat primarului comunei şi îndeplineşte următoarele atribuţii;

 • (1).Indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
 • 2. Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vinzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate..
 • 3. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotaririi Consiliului local , unde este cazul.
 • 4. Exercita controlul asupra activitatii din tirguri, piete , oboare , locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
 • 5.Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei;
 • 6. Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igenizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari
 • 7. Organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitia autoritatilor adminstratiei publice centrale rezultatele acestor evidente. .
 • 7. Indeplineste functia de ofiter de statre civila.
 • 8.Indeplineste si alte atributii incredintate de catre primarul comunei Telciu si de catre Consiliul local Telciu , in conditiile legii.

CAPITOLUL VI

Art.14.Serviciul public pentru silvicultură şi păşuni denumit Ocolul Silvic Comunal Telciu este coordonat de catre ing. Pupeza Luca si are următoarele atribuţii:

 • (1)Asigură integritatea fondului forestier aparţinând comunei, pe care-l are în administrare şi gospodărirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestuia.
 • (2)Asigură finanţarea lucrărilor necesare în vederea gospodăririi raţionale a fondului forestier al comunei şi a desfăşurării normale a activităţii, în condiţiile prevăzute de lege.
 • (3)Organizează şi execută paza fondului forestier pe care îl administrează, împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară.
 • (4)Organizează şi execută în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor.
 • (5)Asigură realizarea şi urmărirea, prin sistem informaţional adecvat, a compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate.
 • (6)Urmăreşte protejarea terenurilor din fondul forestier împotriva eroziunii şi altor forme de degradare şi asigură execuţia lucrărilor de corectare a torenţilor din fondul forestier.
 • (7)Asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depozitarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor; în acest sens poate închiria aeronave utilitare, în scopul utilizării lor pentru combaterea aviochimică, executarea aerofotogramelor.
 • (8)Amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează a se recolta anual din pădurile comunale, destinată agenţilor economici şi populaţiei, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilite prin amenajamente silvice.
 • (9)Exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează, pentru prevenirea prejudicierii seminţişurilor şi arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte asemănătoare şi ia măsuri pe baza legislaţiei în vigoare, sancţionând abaterile constatate.
 • (10)Controlează provenienţa materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulaţiei acestora şi urmăreşte sancţionarea neregulilor constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • (11)Asigură valorificarea, în condiţii de eficienţă economică, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din pădurile comunale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • (12)Execută în regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi în lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile comunale, în condiţiile legii, în scopul gospodăririi regenerării la timp a arboretelor şi al evitării declasării lemnului.
 • (13)Propune realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării bazinelor forestiere, pentru exploatarea masei lemnoase, mai buna gospodărire a pădurilor, a vânatului pentru turism, în condiţiile legii.
 • (14)Execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor pe care le administrează, în regie proprie sau prin agenţi economici.
 • (15)Gospodăreşte fondurile de vânătoare şi cele de pescuit din apele pe care le-a dobândit potrivit legii, răspunzând de realizarea efectivelor optime de vânat, pe fiecare fond de vânătoare, prin acţiunile de selecţie a vânatului, de asigurare a hranei, a adăpostului şi zonelor de linişte şi de înmulţire a acestuia, a repopulării în unele fonduri şi de recoltarea efectivelor aprobate prin programele anuale de prevenire şi combatere a braconajului.
 • (16)Administrează şi gospodăreşte arii protejate în condiţiile legii.
 • (17)Prelucrează şi valorifică, în condiţii de eficienţă economică, produsele nelemnoase specifice fondului forestier – fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora spontană, plante medicinale, tehnice, aromatice şi altele asemenea.
 • (18)Prestează la cerere, contra cost, servicii de specialitate în pădurile proprietate privată (persoane fizice) sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cum sunt : lucrări de marcare a arborilor care se pot recolta, inventarierea masei lemnoase, împăduriri, combaterea dăunătorilor, etc.
 • (19)Asigură, potrivit legii, paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor, contra cost, pe bază de contracte.
 • (20)Prestează contra cost, servicii, lucrări (şi transporturi) pentru terţi, potrivit obiectului de activitate.
 • (21)Realizează întreaga gamă de operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier, potrivit legii, cu aprobarea consiliului local.
 • (22)Stabileşte relaţii în domeniul său de activitate cu regii autonome, societăţi comerciale, precum şi cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizare în comun de activităţi productive şi de comercializare , pe baze contractuale, în condiţiile economiei de piaţă, potrivit legii, cu aprobarea consiliului local.
 • (23)Prestează servicii de cazare şi masă pentru cetăţenii români şi străini, implicaţi în activităţi aferente obiectului său de activitate, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune.
 • (24)Propune consiliului local politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărirea şi analiza execuţiei acestuia, precum şi propune stabilirea destinaţiei profitului, potrivit legii
 • (25)Stabileşte măsurile necesare în vederea obţinerii de profit.
 • (26)Iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică cu agenţi economici şi cu firme din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii.
 • (27)Urmăreşte aplicarea în domeniul silviculturii a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, în scopul modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor.
 • (28)Participă cu produse specifice fondului forestier la expoziţii şi târguri din ţară şi străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări.
 • (29)Asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de propagandă, ziaristică şi publicitate, specifică sectorului silvic.
 • (30)Organizează în condiţiile legii, acţiuni de vânătoare şi pescuit pentru cetăţenii străini, pe fondurile de vânătoare şi pescuit dobândite potrivit legii, cu acordul consiliului local.
 • (31)Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute le lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit.
 • (32)Desfăşoară activităţi de comerţ cu lemn, alte produse lemnoase şi nelemnoase, participă la licitaţii pentru masă lemnoasă ale altor unităţi administrativ-teritoriale, desfăşoară alte activităţi comerciale în condiţii de eficienţă economică.
 • (33)Aprobă cererile de lemn de foc şi de lucru pentru nevoile populaţiei în limitele stabilite de consiliul local, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a masei lemnoase către populaţie.aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr 31 /2004.
 • (34)Propune consiliului local realizarea de drumuri noi.
 • (35)Execută, contra cost, în condiţiile legii, lucrările de regenerare a pădurilor proprietate privată.
 • (36)Asigură, în condiţiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţii proprii prin agenţi economici din ţară şi străinătate.
 • (37)Ţine evidenţa suprafeţelor pe trupuri de păşune, conform amenajărilor silvo-pastorale.
 • (38)Stabileşte lucrările care trebuie efectuate în fiecare primăvară din taxa de păşunat sau alte surse de finanţare şi le propune spre aprobare consiliului local.
 • (39)Urmăreşte efectuarea lucrărilor contractate şi ţine evidenţa mijloacelor fixe rezultate în urma acestor lucrări.
 • (40)Emite autorizaţiile de păşunat.
 • (42)Stabileşte indicatorii de UMV(unităţi vită mare) pe fiecare trup de păşune.
 • (43)Verifică şi aplică respectarea legislaţiei în vigoare la instalaţiile de debitare şi prelucrare a lemnului rotund.

CAPITOLUL VI NORME DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI - CONFORM LEGII NR. 7 /2004

Art.15 alin 1. Functionarii publici din cadrul aparatului propriu al Primariei Telciu au urmatoarele obligatii: sa asigure un serviciu public de calitate , profesionist , prin participarea activă la luarea deciziilor , precum si de a asigura transparenta administrativa. Să respecte Constitutia , legile tarii , sa acţioneze pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale , cu respectarea eticii profesionale.; Să apere in mod loial prestigiul Primariei Telciu. Sa respecte demnitatea functiei publice deţinute , libertatea opiniilor si de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.. De a nu aduce atingerea onoarei , reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul primariei. Sa asigure ocrotirea propietatii publice si private a statului si a comunei Telciu.

Art 16 alin 2. Functionarii publici din cadrul aparatului propriu al primariei comunei Telciu le sunt interzise:

 • a.Să exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea.
 • b. Să dezvaluie informatii care nu au caracter public;
 • c. Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de solutionare şi în care primăria sau consiliul local are calitatea de parte.
 • d.Să dezvăluie informaţii la care au acces în exercitarea funcţiei publice,
 • e.Să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice ori de altă natură împotriva primăriei sau consiliului local
 • f.Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice. Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica. Sa colaboreze , in afara relatiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac donatii sau sponsorizari partidelor politice. Sa afiseze in cadrul primariei , insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori candidatilor acestora.. 

CAPITOLUL VII NORME DE CONDUITA A PERSONALULUI ANGAJATI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA-Cf LEGII NR 53/2003 

Art 17Angajatii cu contract individual de munca in cadrul relatiilor de munca au urmatoarele obligatii: De a indeplini atributiile ce le revin conform fisei postului; De a respecta disciplina muncii; De a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul intern precum si in contractul individual de munca; De a fi fideli fata de primarie si Consiliul local in exercitarea atributiilor de serviciu. De a respecta secretul de serviciu.   

CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale

Art.18.Salariaţii primăriei îndeplinesc şi alte sarcini stabilite de consiliul local , de primarul comunei precum şi pe cele prevăzute în actele normative în vigoare.

Art.19 Prezentul regulament se aduce la cunostinta salariatilor din aparatul propriu de specialitate din cadrul Consiliului local Telciu în termen de 10 zile de la adoptare.

Art.20 Evaluarea activităţii salariatilor se face în condiţiile legii.

Art.21.Prezentul Regulament va fi completat şi modificat în funcţie de atribuţiile ce vor rezulta din actele normative ce vor apare după adoptarea lui.

Art. 22 Atribuţiile fiecărei funcţii din aparatul propriu al Primăriei Telciu sunt cele nominalizate în fişele posturilor, care fac parte integrantă din prezentul regulament. .  

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,